Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา

Chachoengsao Provincial Office of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
Top Graphic

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม

ดูทั้งหมด
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 12/2562

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 12/2562

วันที่ 26 ธันวาคม 2562 นายสวง สุดประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 12/2562 ณ ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีนายประสงค์ คงเคารพธรรม เป็นประธานการประชุม วัตถุประสงค์เพื่อรับทราบผลการดำเนินที่สำคัญของส่วนราชการต่าง ๆ และหารือประเด็นปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา เช่น ปัญหาการจัดการน้ำ ปัญหาภัยแล้ง และการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ อนึ่ง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้รายงานให้ที่ประชุมรับทราบถึงมาตรการขับเคลื่อนการงดให้ถุงพลาสติกและผลกระทบของการใช้ถุงพลาสติกต่อสิ่งมีชีวิตทางทะเล ทั้งนี้ ที่ประชุมฯ ได้รับทราบ และมอบให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทราดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานการลดใช้ถุงพลาสติกในหน่วยงานราชการภายในจังหวัดฉะเชิงเทราในการประชุมครั้งถัดไป เพื่อให้เกิดการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเป็นรูปธรรมต่อไป

27 ธ.ค. 62